Limbažu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Limbažu novada teritorijā 195 mājsaimniecībās dzīvo 1050 daudzbērnu ģimenes locekļi.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Limbažu novadā sociālie pabalsti tiek piešķirti atbilstoši 2010.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā”. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta ir deklarēta Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

1.     Pabalstu veidi 

1.1.     Normatīvajos aktos noteiktie pašvaldības izmaksājamie pabalsti:

1.1.1.     pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk–GMI) līmeņa nodrošināšanai;

1.1.2.     dzīvokļa pabalsts;

1.1.3.     vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

1.1.4.     pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam;

1.1.5.     pabalsts audžu ģimenei.

1.2.     Citi pabalsti, kurus tiesīga piešķirt pašvaldība:

1.2.1.     pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai;

2.     Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kritēriji 

2.1.     Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas).

2.2.     Ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu reglamentē Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.44, kas apstiprināti 27.01.2011.)

4.2.1 Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts tikai uz laiku, kamēr ģimene (persona) atbilst MK 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.pantā noteiktajiem kritērijiem.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.44, kas apstiprināti 27.01.2011.)

2.3.     Ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu reglamentē Limbažu novada domes 28.01.1010. saistošie noteikumi Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu”.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.44, kas apstiprināti 27.01.2011.)

2.4.     Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, papildus MK noteiktajam, par īpašumu Limbažu novadā netiek uzskatīts:

2.4.1.     zeme, kuras platība nepārsniedz 6,5 ha;

2.4.2.     (svītrots ar Limbažu novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2);

2.4.3.     viena garāža;

2.4.4.     viens automobilis, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;

2.4.5.     viens motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;

2.4.6.     viena airu laiva, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;

2.4.7.     viens velosipēds katram ģimenes loceklim;

2.4.8.     viena automašīnas piekabe.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.44, kas apstiprināti 27.01.2011., Limbažu novada pašvaldības domes 13.06.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.18, kas apstiprināti 23.08.2012., un Limbažu novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

3.     Dzīvokļa pabalsts

3.1.     Dzīvokļa pabalstu piešķir ģimenei (personai), lai sniegtu atbalstu centralizētās apkures, kurināmā iegādes, īres, apsaimniekošanas maksas, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu, gāzes un elektrības izdevumu daļējai segšanai. 

3.2.     Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgs pieprasīt dzīvojamās telpas īpašnieks vai īrnieks.

3.3.     Ģimene (persona), kura pieprasa dzīvokļa pabalstu, iesniedz:

3.3.1.     iesniegumu;

3.3.2.     īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3.3.     apliecinājumus par apkures, kurināmā iegādes, īres, apsaimniekošanas maksas, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu, gāzes un elektrības izdevumiem (maksājumu kvītis u.c. izdevumus apliecinošus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma).

3.4.     Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek noteikts

3.4.1.     trūcīgām ģimenēm (personām) līdz 215,00 euro gadā, tajā skaitā līdz 143,00 euro gadā apkurei vai malkas iegādei, citiem komunālajiem maksājumiem līdz 72,00 euro gadā;

3.4.2.     maznodrošinātām ģimenēm (personām) līdz 86,00 euro gadā, tajā skaitā apkurei vai malkas iegādei līdz 57,00 euro gadā, citiem komunālajiem maksājumiem līdz 29,00 euro gadā.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.30 un Limbažu novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

3.5.     Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā vai pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

3.6.     Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:

3.6.1.     ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uztura līgums;

3.6.2.     pabalsta pieprasītājs ir piekritis dzīvokļa, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, privatizācijai uz trešās personas vārda;

3.6.3.     ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvojamās telpas;

3.6.4.     pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi darba spējīgā vecumā neveic sociālā darbinieka noteiktos līdzdarbības pienākumus;

3.6.5.     pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder vai ir lietošanā divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi;

3.6.6.     pēdējo sešu mēnešu laikā nav maksāti komunālie maksājumi.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.44, kas apstiprināti 27.01.2011.)

4.     Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai 

4.1.     Bērnu izglītības procesa nodrošināšanai piešķir pabalstus:

4.1.1.     Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei.

4.1.2.     Pabalsts brīvpusdienām skolā vai ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē.

4.1.3.     Pabalsts ēdināšanai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.44, kas apstiprināti 27.01.2011.)

4.2.     Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirts kancelejas preču, mācību grāmatu, darba burtnīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei vienu reizi gadā, uzsākot jauno mācību gadu.

4.2.1.     Pabalsta apmērs:

4.2.1.1.       trūcīgai ģimenei – 22,00 euro apmērā katram skolniekam;

4.2.1.2.       maznodrošinātai ģimenei – 15,00 euro apmērā katram skolniekam.

4.2.2.     Pabalsts tiek izsniegts mantiskā vai naudas veidā (pēc mācību līdzekļu iegādes iesniedzot sociālajam darbiniekam pirkumu apliecinošus dokumentus);

4.2.3.     Pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam sociālajam darbiniekam jāiesniedz iesniegums, iztikas līdzekļu deklarācija un izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties;

4.2.4.     (svītrots ar Limbažu novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2).

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.44, kas apstiprināti 27.01.2011., Limbažu novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2 un Limbažu novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

4.3.     Pabalsts brīvpusdienām skolā vai ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet neizvērtējot īpašumus, tiek piešķirts skolas mācību gada laikā – pusdienu, vai pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas laikā – ēdināšanas izdevumu pilnai vai daļējai apmaksai.

4.3.1.     Pabalsts apmērs mēnesī:

4.3.1.1.       trūcīgai ģimenei skolā – pilnā apmērā katram bērnam;

4.3.1.2.       maznodrošinātai ģimenei skolā – 22,00 euro apmērā katram bērnam;

4.3.1.3.       trūcīgai ģimenei pirmskolas izglītības iestādē – līdz 22,00 euro apmērā katram bērnam;

4.3.1.4.       maznodrošinātai ģimenei pirmskolas izglītības iestādē – līdz 15,00 euro apmērā katram bērnam.

4.3.2.     Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam katru mēnesi mācību gada laikā, pamatojoties uz iesniegto rēķinu un pakalpojuma saņēmēju sarakstu.

4.3.3.     Pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam sociālajam darbiniekam jāiesniedz iesniegums.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.44, kas apstiprināti 27.01.2011., Limbažu novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2 un Limbažu novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

4.4.     Pabalstu ēdināšanai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem piešķir trūcīgām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs.

4.4.1.     pabalsta apmērs – 22,00 euro mēnesī;

4.4.2.     (svītrots ar Limbažu novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2);

4.4.3.     pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam sociālajam darbiniekam jāiesniedz iesniegums, izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2 un Limbažu novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Veselības pakalpojumu atbalstam Limbažu novadā nav paredzēti speciāli pabalsti, ģimenes pakalpojumus saņem valsts noteiktajā kārtībā.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Limbažu novadā dzīvojošās trūcīgās un maznodrošinātās  ģimenes saņem pārtikas pakas, trīs reizes nedēļā ir iespēja saņem zupas virtuves pakalpojumus.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā nedarbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Jautājumos par sociālo palīdzību varat sazināties ar Limbažu novada sociālā dienesta vadītāju Ilgu Bērziņu, mob. 22046916, e-pasts: [email protected]