Madonas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Madonas novada pašvaldībā ir 344 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālos pabalstus Madonas novada pašvaldībā var saņemt ģimenes, kuras ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai nonākušas ārkārtas situācijā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Madonas novada pašvaldībā ir noteikti šādi pabalsti.

Obligāti izmaksājamie pabalsti:

  • pabalsts garantētā minimāla iztikas (GMI) līmeņa nodrošināšanai; Madonas novada pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākumu līmenis vienai pilngadīgai personai ir 49.80 €, bet vienam bērnam 60 €. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par pašvaldības noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.
  • mājokļa (dzīvokļa) pabalsts; Pabalstu vienai mājsaimniecībai piešķir līdz 333 € gadā.
  • pabalsts ārkārtas situācijā;

Pārējie pabalsti:

  • pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; Kopējā pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai summa vienai personai ir līdz 142 € gadā.
  • pabalsts maksai par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs;
  • pabalsts „Zupas virtuve”.
  • pabalsts mācību uzsākšanai skolā; Pabalsts paredzēts mācību Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās uzsākšanai – 71 € vienam bērnam trūcīgā ģimenē un 43 € vienam bērnam maznodrošinātā ģimenē; vienu reizi gadā. Pabalsts tiek izsniegts dāvanu karšu vai skaidras naudas veidā

Vairāk informācijas par atbalstu Madonas novada pašvaldībā lasiet saistošajos noteikumos!      

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Visām ģimenēm ir pieejama bezmaksas ēdināšana vispārējās izglītības iestādēs, transports uz un no mācību iestādēm. Daudzbērnu ģimenēm ir nodrošināta iespēja ar 50% atlaidi apmeklēt  Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu, Madonas mākslas skolu un Madonas mūzikas skolu.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Veselības aprūpē netiek sniegts atsevišķs atbalsts daudzbērnu ģimenēm.

Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ģimenēm ar zemiem ienākumiem ir iespējams saņemt vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Madonas novadā ir pieejams arī  baznīcas draudžu atbalsts.

 Diakonijas centrs Lazdonas Mācītājmuižā u.c.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Nav izveidota atsevišķa biedrība, kas nodarbojas ar daudzbērnu ģimeņu jautājumiem. Bet novadā ir vairākas biedrības, kuras strādā bērnu atbalsta jomā:

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja Kristīne Veispale. Kontakti: [email protected]  tel. Nr. 26692928

Vairāk informācijas mājas lapā:  www.madona.lv