Mālpils novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Mālpils novada pašvaldībā uz 2014.gada janvāri bija 40 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Mālpils novada dome 2014.gadā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”, ar kuriem ir noteikts sekojošs atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

 

  • EUR 30,00 apmērā mācību līdzekļu iegādei Mālpils novada vidusskolas skolēnam vai Mālpils profesionālās izglītības iestādes audzēknim;
  • EUR 15,00 apmērā mācību līdzekļu iegādei obligātās izglītības vecuma bērniem Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē;
  • Ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 50% apmērā no pašvaldības apstiprinātās maksas par kompleksajām pusdienām Mālpils novada domes vidusskolā;
  • Ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 50% apmērā no ēdināšanas pakalpojuma izdevumiem Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē;
  • Starpības segšanai starp apstiprinātās maksas par kompleksajām pusdienām un valsts budžeta līdzfinansējumu 1.-3.klašu skolēniem.
  • interešu izglītības izdevumu segšana 50% apmērā, ja bērns apmeklē maksas interešu pulciņu Mālpils novadā;
  • bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā, atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas Mālpils mūzikas un mākslas skolā, ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neattaisnotu stundu kavējumu.

 

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Saskaņā ar Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” daudzbērnu ģimene, kas var pretendēt uz materiālo atbalstu, ir ģimene, kura aprūpē 3 vai vairāk bērnu, tai skaitā gan aizbildnībā esošu bērnu, gan pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, ja tā sekmīgi turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm un atrodas vecāka vai cita likumiskā pārstāvja apgādībā un nesastāv laulībā.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Cita veida atbalsts - daudzbērnu ģimenēm Mālpils novada sporta kompleksā 50% atlaide baseina apmeklējumam.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

P/a „Mālpils sociālais dienests” sociālā darbiniece Irita Graudiņa, e-pasts [email protected], tālrunis 67970897.