Mārupes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Mārupes novada pašvaldībā ir aptuveni 340 daudzbērnu ģimene 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Dudzbērnu ģimenes Mārupes novadā tiek atbalstītās šādo veidos:

2.1.Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.10/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā” 4.9.punktu - Personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), vai trīs vai vairāk bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļās (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk tekstā – bērns) var tikt piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums - 90 % apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.2. Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai” 8.3.punktu - no mēneša maksas tiek atbrīvoti skolas audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, ja viņu sekmes ir labas un teicamas un nav neattaisnotu stundu kavējumu.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Mārupes novada Pašvaldība atbalsta ģimenes ar bērniem, nodrošinot  bērniem iespēju bezmaksas apmeklēt Mārupes novada Sporta kompleksos pieejamās sportiskās aktivitātes (baseins, futbols, u.c.), saņemt  finansiālu atbalstu sportā un kultūrā, saņemt pabalstu jaundzimušo aprūpei.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ar šo informēju, ka pašvaldības kontaktpersona jautājumos, kas saistīti ar daudzbērnu ģimenēm ir Dzintra Klintsone, tālr. 67933705, e-pasts: [email protected]