Ogres novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Novadā ir 550 ģimenes. 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi vai atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām atbilstoši Ogres novada pašvaldības 21.03.2013. saistošo noteikumu Nr.12/2013 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā" prasībām.Ogres novada pašvaldībā tiek piešķirti šādi sociālās palīdzības pabalsti- pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts kurināmā iegādei, pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei, ēdināšanas pabalsts, pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai, pabalsts īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu parāda segšanai. Trūcīgām un mazndrošinātām ģimenēm tiek nodrošinātas arī pārtikas pakas. Nepieciešamības gadījumā ģimenēm ir iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas. 

Informējam, ka pieejamā informācija par minētajiem atbalsta pasākumiem ir internetvietnē ogresnovads.lv-> Sociālā un veselības aprūpe-> Ogres novada sociālais dienests vai aktualitātes.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ir šādi atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs:

- No mācību maksas 50% apmērā tiek atbrīvoti izglītības iestāžu audzēkņi, kas sekmīgi mācās izglītības iestādē no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgo bērnu).

- Profesionālās ievirzes izglītības iestādes- Ogres mākslas skola, Ogres mūzikas skola, Ogres novada sporta centrs, Ogres basketbola skola, Ogres novada bērnu un jaunieču centrs, K.Kažociņa Madlienas muzikas un mākslas skola, saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2012 "Mācību maksas noteikšana un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" no 25.10.2012.

- 50% atlaide par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar 2008.gada 23.oktobra Ogres novada domes sēdes protokolu Nr.27. 

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Atvieglojumi Ogres novada p/e "Dziednīca" pakalpojumiem:

Daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 16 gadu becumam 50% atlaide medicīniskiem atveseļošanās pakalpojumiem:

- Fizioterapija;

- Ūdens dziedniecības procedūras;

- Fizikālās terapijas procedūras;

- Baseins.

Šo pakalpojumu izmantošanas daudzums vienai personai:

- Atkārtotas procedūras- 2 reizes gadā pa 10 procedūrām;

- Baseins- 1 apmeklējums nedēļā.

Pakalpojumi pieejami saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.53/ 2010 "Ogres novada p/a "Dziednīca" maksas pakalpojumu cenrādas" - no 16.12.2010.

Ogres novada pašvaldībā ir sabiedrības veselības organizators un 2 veselības veicināšanas speciālisti darbam ar jaunatni, kuri veicina veselīga dzīvesveida popularizēšanu, organizē nodarbības jauniešiem un jaunajiem vecākiem par pieprasītām tēmām, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Ogres novada Sociālais dienests katru gadu rīko Ziemassvētku labdarības koncertu Ogres novada bērniem invalīdiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem. 

Pamatojoties uz likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.punktu, sākot ar 01.01.2013. gadu tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļu atlaides daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā.

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Ogres pilsētas sociālo grupu (daudzbērnu ģimeņu un maznodrošināto vai trūcīgo personu) privāto dzīvojamo māju pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības un vides piesārņojuma samazinājumu, kā arī noteikt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Tālrunis 65023360.