Pabalsti 2018.gadā. Viss svarīgākais par vecāku, ģimenes, slimības un citiem pabalstiem šajā gadā

Autors: Godaģimene.lv, 2018. gada 3. janvāris, 12:14:59
Pabalsti 2018.gadā. Viss svarīgākais par vecāku, ģimenes, slimības un citiem pabalstiem šajā gadā

Sākot ar 2018. gadu spēka stājas vairākas likuma normas, kas būtiski ietekmē pabalstus apjomu un to izmaksāšanas kārtību. Aicinām iepazīsties ar izmaiņām, lai nepalaistu garām būtiskāko.

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti
Tiesības uz slimības pabalstu būs sociāli apdrošinātajām personām, par kurām iemaksas būs veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas jeb nepieciešamais apdrošināšanas periods neattieksies uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu. Tāpat tas neattieksies arī uz gadījumiem, kad pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.

Abi minētie nosacījumi tiks piemēroti, ja pirmā saslimšanas diena būs 2018.gada 1.janvāris vai vēlāk. Ja cilvēks saslimis līdz 2017.gada 31.decembrim un pārejoša darbnespēja nepārtraukti turpinās arī pēc 2018.gada 1.janvāra – slimības pabalstu piešķir un izmaksā saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas ir spēkā līdz izmaiņām likumdošanā.

Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. Līdz šim pabalstu samazinātā apmērā izmaksāja tikai par konkrēto periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs strādāja un neatradās bērna kopšanas atvaļinājumā.

Valsts sociālie pabalsti
Ģimenes valsts pabalsta apmēri 2018.gadā nemainās, tiek saglabāti arī bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro, par otro bērnu – 22,76 eiro, par trešo bērnu – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro mēnesī.

Ģimenes valsts pabalstu no 2018.gada 1.janvāra maksās līdz bērna 20 (šobrīd – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

No 2018.gada gada 1.janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmā un saņem stipendiju. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķinās pabalsta apmēru par periodu no 2018.gada 1.janvāra un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.

No 2018. gada 1. marta darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu audzināšnanu no viena līdz 20 gadu vecumam. Par diviem bērniem piemaksas apmērs būs 10 eiro mēnesī, par trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī, par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī, par sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī, par septiņiem bērniem – 266 eiro mēnesī u. tml. VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 2018.gada 1.marta un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs būs 222,30 eiro, bet, ja trīs un vairāk bērnu – 273,60 eiro (līdz šim tie bija – 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). VSAA pārrēķinās atlīdzības apmēru par periodu no 2018.gada 1.janvāra un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31.jūlijam.

No 2018.gada 1.janvāra par audžuvecākiem, kuri saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam – atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (piešķirot atlīdzību 2018.gadā, tā tiks noteikta 489,05 eiro mēnesī). Vienlaicīgi par vienu un to pašu bērnu nevarēs saņemt atlīdzību un vecāku pabalstu (līdz šim – 171 eiro apmērā un vienlaikus varēja saņemt arī vecāku pabalstu).

Pārējiem saņēmējiem, kuru adoptētajam bērnam ir 8 un vairāk gadu, atlīdzību maksās pašreizējā apmērā – 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā (līdz šim netika piešķirta piemaksa).

Avots: VSAA.lv

Foto: Shutterstock.com