Pļaviņu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Pļaviņu novada pašvaldībā uz 2014.gadu ir 65 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Daudzbērnu ģimenēm ir pieejami šādi sociālie pabalsti:

 • Garantētā minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanas pabalsts;
 • Dzīvokļa pabalsts;
 • Pabalsts ārkārtas situācijā;
 • Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
 • Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
 • Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.

Pabalsti daudzbērnu ģimenei tiek piešķirti, izvērtējot ģimenes ienākumus. 

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, ja tās ienākumi uz personu vai ģimenes locekļi nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī, un bērni mācās Pļaviņu novada izglītības iestādēs:

 • skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei;
 • skolēnu ēdināšanas (pusdienu apmaksai skolā) izdevumu segšanai Pļaviņu novada izglītības iestādēs divas reizes gadā – uz pirmo un otro mācību semestri; līdz 6.klasei pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus;
 • bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē; 50% no ēdināšanas izmaksām sedz pašvaldība;
 • atsevišķu situāciju risināšanai bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja ģimenes ienākumi nepārsniedz 50% no minimālās algas;
 • pabalsts mūzikas vai mākslas skolas apmaksai, ja ģimenes ienākumi uz personu vai ģimenes locekļi nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī). Pabalsts apmērs sastāda 50% no mēneša maksas izglītības iestādē mācību gada laikā.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

 • stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensēšanai 30% no samaksas, bet ne vairāk kā 50% no minimālās algas gadā;
 • recepšu medikamentu, kuri nav kompensējami no valsts līdzekļiem, iegādei līdz EUR 43,00 gadā, ja ienākumi uz personu vai ģimenes locekļi nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

Pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu stacionārās ārstēšanas un vienreizēju ārstniecisko manipulāciju izdevumu kompensēšanai 30% no samaksas, bet ne vairāk kā 50% no attiecīgā gada 1.janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenēm pieejamie pabalsti, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

 • Transporta pabalsts. Tiesības saņemt pabalstu ceļa izdevumu segšanai ir Pļaviņu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (vecākiem), kuri pavada bērnu uz/no Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādi.
 • Pašvaldība nodrošina transportu skolēnu nokļūšanai uz un no mācību iestādes.
 • Pabalsts bērnu svētkos „Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!”. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri dzimuši iepriekšējā gadā un, kuru deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta Pļaviņu novadā.
 • Pabalsts mācību gada uzsākšanai. Pabalsts uzsākot mācības Pļaviņu novada izglītības iestādes 1.klasē  un 10.klasē.
 • Pabalsts Ziemassvētkos.
 • Pabalsts donoriem.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pļaviņu novada pašvaldībā nedarbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pļaviņu novada Sociālais dienests; e-pasts: [email protected]; tālr. 65133864.

Informācija pieejama Pļaviņu novada mājas lapā: www.plavinas.lv