Riebiņu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Riebiņu novada daudzbērnu ģimeņu skaits- 63

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālā palīdzība daudzbērnu ģimenēm:

Sasakaņā ar normatīvajierm aktiem – trūcīgas ģimenes statuss

Pabalsts GMI nodrošināšanai

  1. Pabalsts  ēdināšanas izdevumiem Riebiņu novada izglītības iestādēs
  2. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu

Kritēriji  atrunāti saistošajos noteikumos „Noteikumi par sociālās palīdzības saņemšanu Riebiņu novadā dzīvojošam daudzbērnu ģimenēm”.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Izglītības atbalsts  visiem vienāds, nav atsevišķi izdalīts daudzbērnu ģimeņu atbalsts.  

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts veselības  uzlabošanai  43 euro apmērā pieejams tiem iedzīvotājiem  t.sk.  arī daudzbērnu ģimenēm, ja ārstēšanās izdevumi ir lielāki par 180 euro. 

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pārtikas pakas, tika dalītas arī daudzbērnu ģimenēm, uz doto brīdi projekts  ir apstājies.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Riebiņu pašvaldībā nav līdz šim reģistrētas NVO u.u. apvienības

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona- Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža 65324376, 26369032 [email protected]