Rundāles novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Rundāles novadā ir 27 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Rundāles novada saistošie noteikumu Nr.2 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus’’ nosaka, ka ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni un ja vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 230 euro, ir tiesīgas saņemt šādus pabalstus:

 • zobārstniecības pakalpojumi piecu kalendāro gadu laikā – 150 euro;
 • briļļu iegādei vienu reizi trīs kalendāro gadu laikā – 50 euro;
 • pacientu iemaksu, manipulāciju, operāciju un maksas pakalpojumu atmaksai veselības aprūpes iestādēs 50% apmērā no kopējās apmaksātās summas, bet ne vairāk kā 150 euro kalendārā gadā;
 • medikamentu iegādes izdevumu kompensācijai 50% apmērā no kopējās apmaksātās summas, izņemot medikammentus, kurus valsts kompensē vairāk kā 50% apmērā, bet ne vairāk kā 150 euro kalendārā gadā;
 • pabalsts apģērbam 1. – 12. klašu audzēkņiem, kuri mācās Rundāles novada administratīvajā teritorijā izveidotajā izglītības iestādē – 30 euro mācību gadā;
 • bērna ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs – atbilstoši apstiprinātajai ēdināšanas izmaksu kalkulācijai, 
 • dzīvokļa pabalsts;

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Rundāles novada saistošie noteikumu Nr.3 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus’’ otrā daļa nosaka, ka daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, ir tiesīgas saņemt šādus pabalstus:

 • vienreizējs pabalsts personai (ģimenei) ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības – 300 euro;
 • vienreizējs pabalsts ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu – 150 euro par katru bērnu;
 • Ziemassvētku pabalsts, ja daudzbērnu ģimenei ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss – 30 euro;
 • pabalsts 9. un 12. klašu absolventiem, kuri mācās Rundāles novada administratīvajā teritorijā izveidotajā izglītības iestādēs vai cita novada administratīvo teritoriju izveidotajās speciālajās internātskolās, ja tai ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss – 70 euro.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Rundāles novada pašvaldība bērniem  no 1. – 12.klasei, kā arī obligātās pirmsskolas izglītības 5.gad. un 6.gad. audzēkņiem  nodrošina brīvpusdienas. 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona – Kristīne Brūvele – Sociālā dienesta vadītāja, 63962148, 26674834, [email protected]