Salas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir  uz 2014.gadu?

Salas novada pašvaldībā ir 45 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Trūcīgām daudzbērnu ģimenēm (GMI; atbalsts mājokļa uzturēšanai (apkurei); medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai; izglītības ieguvei (kancelejas preču iegādei, stipendijas par labām sekmēm, ēdināšanai izglītības iestādēs, pabalsts absolventiem; transporta izdevumu segšana nokļūšanai līdz izglītības iestādei un  mājās); bērna piedzimšanas pabalsts, dāvanas ziemassvētkos, nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. Saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Kancelejas preču iegādei, stipendijas par labām sekmēm, ēdināšanai izglītības iestādēs, pabalsts absolventiem; transporta izdevumu segšana nokļūšanai līdz izglītības iestādei un  mājās.  Saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem. 

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Baznīcas draudžu atbalsts (Biržu ev.lut.draudze; Sēlpils ev.lut.draudze), uzņēmumu atbalsts (skeitparka izveide, sportiskās aktivitātes (āra trenažieri, veselības takas, velomaršruti), ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Nav.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālā dienesta vadītāja Ludmila Austriņa [email protected], tālr.65237747; jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Jucīte [email protected], 65237748.