Salaspils novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Uz 2014.gada jūliju Salaspils novada domē daudzbērnu ģimeņu statuss ir piešķirts 183 ģimenēm, kuras pamatojoties uz Salaspils Saistošajiem noteikumiem nr. 22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”  ir uzrakstījušas Pieteikumu. 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā?

Lai veicinātu bērnu fizisko attīstību, radošo darbību, prasmju apgūšanu kultūras un mākslas jomā, kā arī samazinātu ģimenes izdevumus par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimenes var pieteikties un saņemt šādu atbalstu:

 • Atbrīvojumu no līdzfinansējuma Salaspils Mūzikas un mākslas skolā un Salaspils sporta skolā 100% apmērā par vienu bērnu. Atbrīvojums neattiecas uz bērniem, kuri mācās sagatavošanas klasē;
 • Prioritāti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
 • Prioritāti uz pašvaldības apmaksātu darbu vasarā skolēniem;
 • Brīvpusdienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē par vienu no trijiem bērniem, diviem no četriem bērniem utt.
 • Finansiālu atbalstu kompensācijas veidā līdz 14,23 euro vienā kalendārajā mēnesī katram daudzbērnu ģimenes bērnam par šādiem attiecīgajā kalendārajā mēnesī bērnam sniegtajiem un vecāku apmaksātajiem pakalpojumiem:
  - ēdināšana pirmsskolas, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādēs,
  - bērna līdzdalība maksas pulciņos (kolektīvos) Salaspils novada pašvaldības kultūras iestādēs,
  - bērna interešu izglītības programmu vai profesionālās ievirzes programmu apguve Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs,
  - bērna dalība privātajos pašvaldības licencētajos interešu izglītības pulciņos Salaspils novadā vai ārpus tā, ja šāds pakalpojums nav pieejams Salaspils novadā,
  - bērna dalība Salaspils novada pašvaldības līdzfinansētā nometnē.
 • Kompensācijas summu, kas pienākas ģimenei (trīs bērnu ģimenei – 42,69 EUR, četru bērnu ģimenei – 56,92 EUR utt), vecāki var izlietot pēc saviem ieskatiem viena vai vairāku ģimenes bērnu vajadzībām.

Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Saskaņā ar Salaspils saistošajiem noteikumiem:

 • Nr.22/2013 „Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”,
 • Nr.6/2013 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”,
 • Nr.23/2013 „Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā”
 • Nr.27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”.

Kam pienākas atbalsts?

Atbalsts pienākas Salaspils novadā dzīvojošai daudzbērnu ģimenei. Visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem jābūt deklarētiem vienā dzīvesvietā.

Daudzbērnu ģimene sastāv no viena vai abiem vecākiem/ bērnu likumīgajiem pārstāvjiem un vismaz trīs bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai 22 gadu vecumu, ja bērns mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir pilna laika klātienes students.

Bērni ģimenē var būt gan abiem vecākiem kopēji, gan katram savi.

Laulība starp vecākiem nav obligāts nosacījums. Ja ģimenē aug katram vecākam savi bērni, tad vecākiem jābūt savā starpā laulātiem.

Par daudzbērnu ģimenes bērniem tiek uzskatīti arī aizbildniecībā esoši bērni un audžu ģimenē ievietoti bērni.

Kas jādara, lai saņemtu atbalstu?

Vienam no vecākiem/ bērnu likumiskajiem pārstāvjiem Apmeklētāju apkalpošanas centrā Salaspilī vai Saulkalnē:

 • jāiesniedz pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai,
 • jāiesniedz iesniegums kompensācijas izmaksai līdz nākošā mēneša 10. datumam (par iepriekšējo mēnesi) vai katra ceturtā mēneša 10. datumam (par iepriekšējiem 3 mēnešiem), pievienojot atbilstošos attaisnojuma dokumentus – kvīts, čeks, maksājuma uzdevums ar bankas apstiprinājumu, uz kura norādīts pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas laiks, bērna vārds, uzvārds un personas kods. Bērna vārds, uzvārds un personas kods var nebūt norādīts uz čekiem par ēdināšanas pakalpojumiem.

Iesnieguma veidlapas var saņemt arī Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē.

No kura laika var sākt saņemt atbalstu un cik ilgi būs jāgaida?

Saņemt daudzbērnu ģimenēm paredzēto atbalstu var sākot ar mēnesi, kurā ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss.

Lēmums par daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanu tiek nosūtīs (izsniegts) iesniedzējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

Līdzekļi par daudzbērnu ģimenēm kompensējamajiem izdevumiem tiek pārskaitīti uz norādīto kontu 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. 

Svarīgi ievērot un atcerēties!

Trīs darba dienu laikā rakstiski jāinformē Salaspils novada dome, ja:

 • ir iestājušies apstākļi, kuru rezultātā ģimene vairs neatbilst Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusam:
  • viens no bērniem ir sasniedzis 18 gadu vecumu (vai 22 gadu vecumu, ja viņš mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai ir pilna laika klātienes students),
  • viens no bērniem saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas,
  • beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais bērna ievietošanas audžuģimenē termiņš vai personai beidzas aizbildnības tiesības par aizbildnībā esošu bērnu,
  • bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes vai aizgādības tiesību atņemšanu vecākam,
  • ģimene vai kāds no ģimenes locekļiem mana dzīvesvietu ārpus Salaspils novada pašvaldības teritorijas,
  • bērns pārtrauc mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē vai pilna laika klātienes studijas līdz 22 gadu vecuma sasniegšanai.
 • mainās izglītības iestāde, kuru apmeklē kāds no ģimenes bērniem.

 

Salaspils daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts uz 12 mēnešiem un, lai atjaunotu statusu, vecāku/ bērnu likumiskā aizbildņa pienākums ir vienu mēnesi pirms statusa termiņa izbeigšanās iesniegt atkārtotu pieteikumu statusa pagarināšanai.

Ja tiek konstatēts, ka ģimenes apstākļi ir mainījušies un ģimene vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai, vai nav iesniegts pieteikums daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšanai, daudzbērnu ģimenes statuss tiek anulēts/ izbeigts līdz ar tiesībām uz daudzbērnu ģimenei pienākošos atbalstu. 

Kādi dokumenti nepieciešami?

Daudzbērnu ģimenes reģistrācijai statusa saņemšanai nepieciešams iesniegt pieteikumu daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanai un uzrādīt:

 • iesniedzēja pasi,
 • bērnu dzimšanas apliecības,
 • laulības apliecību, ja ģimenē katram vecākam ir savi bērni,
 • izziņa no profesionālās izglītības iestādes un/vai augstskolas, ja kāds no bērniem mācās šajā iestādē,
 • dokumentus, kas apliecina aizbildnības nodibināšanu un bērna ievietošanu audžuģimenē (ja attiecināms).

Atbalsta veida - kompensācijas saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu kompensācijas izmaksai ar pievienotiem uz A4 formāta lapas sadalījumā pa dokumentu izsniegšanas datumiem salīmētiem apmaksas attaisnojuma dokumentiem par iepriekšējā mēnesī vai iepriekšējos 3 mēnešos bērnu saņemtajiem un apmaksātajiem kompensējamajiem pakalpojumiem.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma saņemšanu

Salaspils novada domes saistošie noteikumi:

Kontaktinformācija:

Apmeklētāju apkalpošanas centrs Salaspilī, Līvzemes 8, 1. stāvs


pirmdienās – 8:00-19:00

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8:00-18:00

piektdienās – 8:00-14:00

 

Apmeklētāju apkalpošanas centrs Saulkalnē, 20-3, 1. stāvs

Pirmdienās 11:00-19:00

Otrdienās 9:00-17:00

Trešdienās, ceturtdienās 11:00-19:00

Piektdienās 9:00-17:00

Sestdienās (1.) 10:00-15:00


Pasta adrese: Salaspils novada dome, Salaspils, Līvzemes 8, LV-2169

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: 67981011, Fakss: 67981032

www.salaspils.lv

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Salaspils daudzbērnu ģimenēm

Salaspils novada domes Saistošie noteikumi Nr. 38/2012 paredz kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm:

 1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums ( ierakstīts zemesgrāmatā), kas atrodas Salaspils novada administratīvajā teritorijā, un kurām par iepriekšējo taksācijas periodu nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.
 2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmērs daudzbērnu ģimenēm ir 25%.
 3. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs uz NĪ nodokļa atvieglojumu 25% apmērā, ja ģimenē ir 3 vai vairāki bērni (tai skaitā, audžuģimenē vai aizbildnībā esošie bērni) vecumā līdz 19 gadiem, un nekustamais īpašums ir minēto personu deklarētā dzīvesvieta.
 4. Iesniegums par NĪ nodokļa atvieglojumu 25% apmērā jāiesniedz līdz kārtējā taksācijas gada 1.februārim.

Savukārt likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (1²) daļa paredz:

 1. NĪ nodokļa summa ir samazināma par 50% no aprēķinātās summas, bet ne vairāk par 300 LVL.
 2. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs uz NĪ nodokļa atvieglojumu 50% apmērā, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam uz kārtējā taksācijas gada 1.janvāri ir 3 vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem ( arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja NĪ īpašnieks  vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem.
 3. Iesniegumu par NĪ nodokļa atvieglojumu 50% apmērā var iesniegt visa taksācijas gada laikā. NĪ nodokļa atvieglojumu 50% apmērā piemēro par visu taksācijas gadu.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā? 

Pašvaldībā darbojas Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība „Mārtiņsala”. Biedrība dibināta 1999.g.28.maijā. Biedrības mērķis : Apvienot Salaspils daudzbērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem kā domubiedru kopu, savstarpēji izglītot un palīdzēt. Domubiedru kopu veido 58  ģimenes ar vairāk nekā 170 bērniem.

Biedrība regulāri organizē dažādus pasākumus daudzbērnu ģimenēm (piem.,  Starptautiskās ģimeņu dienas atzīmēšana 15.maijā; vasaras nometnes  bērniem; sadarbība ar citām daudzbērnu ģimeņu biedrībām; organizētas ekskursijas pa Latviju; organizētas nodarbības jaunu prasmju apgūšanā – filcēšana, pērļošana , sveču liešana, floristika ; piedalīšanās daudzbērnu ģimeņu biedrību salidojumos Latvijā, Lietuvā , Igaunijā u.c.

Kontakti:

Adrese: Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils novads,  LV-2121
Tālruņi: Linda Čakše- 29437270, Ieva Grasa  - 27453023

e-pasts: [email protected] Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Domubiedru grupa „Draugiem.lv” http://www.draugiem.lv/group/83181/

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts. 

Salaspils novada domes Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne

e-pasts: [email protected]

t.67981016