Saulkrastu novads

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 13. jūlijs, 11:14:16
Saulkrastu novads

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Saulkrastu novada domes 2011.gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” paredz sociālos pabalstus, kas pienākas trūcīgām un maznodrošinātām ( novadā noteiktais līmenis maznodrošinātai personai ir līdz Ls 150,00) ģimenēm to materiālās situācijas uzlabošanai:

- Ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem var gada laikā ar mājokļa maksājumiem saistīto izdevumu atmaksai saņemt līdz Ls 320,00;

- Medicīnas pakalpojumu apmaksas kārtība nosaka, ka 1 persona ( arī bērni) var gada laikā saņemt Ls 50,00 medikamentu iegādei;

- Neizvērtējot ģimenes ienākumus, hroniski slims bērns var saņemt Ls 20,00 mēnesī veselības pakalpojumu apmaksai;

- Pabalsti bērna izglītībai un audzināšanai nosaka, ka
- skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei bērns var saņemt Ls 20,00;
- apģērba iegādei bērns var saņemt Ls 30,00;
- vispārizglītojošās skolās ir nodrošinātas brīvpusdienas ( 5.- 12.kl.); -neizvērtējot ģimenes ienākumus brīvpusdienas saņem visi sākumskolas bērni;
-neizvērtējot ģimenes ienākumus tiek nodrošināts bezmaksas transports visiem novada pamatskolas skolēniem un ar 50% apmaksu vidusskolas skolēniem;
- tiek apmaksātas līdz Ls 80,00 vasaras nometnes bērniem bāreņiem, aizbildnībā esošiem bērniem, bērniem invalīdiem.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Jauniešu un bērnu dienas centrs „Saulespuķe” sniedz bezmaksas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, nodrošinot izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Saulkrastu novadā jaundzimuša bērna vecāki saņem materiālu pabalstu Ls 200,00 ( To nosaka 2011. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 4 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”)

Īpaši daudzbērnu ģimeņu bērni tiek apdāvināti Ziemassvētku akcijas laikā, apdāvinot ar paciņām.