Siguldas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Siguldas novadā no 2013.gada ir izveidots Daudzbērnu ģimeņu reģistrs. 2014.gadā uz jūlija mēnesi ir reģistrētas 191 daudzbērnu ģimene.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Siguldas novada daudzbērnu ģimenes var pretendēt uz sociālajiem pabalstiem atbilstoši 2013.gada 20.novembra Siguldas novada Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.50 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.

Siguldas novada daudzbērnu ģimenes var saņemt materiālās palīdzības pabalstus, neizvērtējot personas ienākumus,  atbilstoši 2013.gada 20.novembra Siguldas novada Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.49. „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā’” piektajai nodaļai : Pabalsts daudzbērnu ģimenēm.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Kopš 2013.gada Siguldas novada pašvaldība uzsākusi atbalsta programmu Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm.

Programma paredz vairākus ieguvumus Siguldas novada ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni.

Atbalstu daudzbērnu ģimenēm un kārtību, kādā novada daudzbērnu ģimenes var saņemt statusu apliecinošu dokumentu, kas nodrošina vienkāršotas procedūras pašvaldības atbalsta un palīdzības saņemšanai, nosaka Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.26 „Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”.

Lai iesaistītos Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā, vienam no pašvaldības daudzbērnu ģimenes vecākiem vai, viņa pilnvarotai personai jāiesniedz vecāka vai bāriņtiesas iecelta aizbildņa parakstīts pieteikums, pieteikums novada pašvaldības struktūrvienībās:

 • Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā
 • Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā,
 • Mores pagasta pārvaldē, Siguldas ielā 11, Mores pagastā,
 • Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažu pagastā
 • Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā,
 • Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrā, Pils ielā 3A, Siguldā.
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

2012.gada 21.novembra Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.32 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt:

 • daudzbērnu ģimenes – par zemi, par dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām – 50% apmērā;
 • maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes – par zemi, par dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām – 70% apmērā;

Atvieglojumu var saņemt daudzbērnu ģimenes, kuru aprūpē atrodas trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni (tai skaitā audžuģimenē vai aizbildniecībā esošie bērni) vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 25 gadu vecumam (ja tie turpina izglītības iegūšanu, iesniedzot izziņu no mācību iestādes) un ir kopīga deklarēta dzīvesvieta.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu ir tiesīgas saņemt daudzbērnu ģimenes, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamā īpašuma objekts. Ja ir vairāki īpašumi, atvieglojumu piešķir par īpašumu, kurā daudzbērnu ģimene ir deklarējusies.

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus:

 • daudzbērnu ģimenēm ir jāreģistrējas Daudzbērnu ģimenes reģistrā, saņemot izziņu par daudzbērnu ģimenes statusu. Lai reģistrētos Daudzbērnu ģimenes reģistrā, ir jāiesniedz iesniegums Siguldas novada pašvaldības pieteikumu reģistrācijas vietās,
 • pēc izziņas saņemšanas Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā jāiesniedz iesniegums par nekustamā īpašuma atvieglojuma saņemšanu, klāt pievienojot izziņu par ģimenes statusu (kopiju), ja nepieciešams – izziņu par maznodrošinātas ģimenes statusu (kopiju), izziņu no mācību iestādes bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu jāiesniedz katru gadu.

Ja gada laikā ģimene kļūst par daudzbērnu ģimeni, atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo mēnesi pēc daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanas.

SAMAZINĀTA MAKSA SPORTA SKOLĀ UN MĀKSLU SKOLĀ „BALTAIS FLĪĢELIS”

2012.gada 24.oktobra Siguldas novada Domes saistošie noteikumi Nr.28 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” nosaka, kamaksa par nodarbībām pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, mācību gadā tiek samazināta gadījumos, ja:

 • ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni, vismaz trīs apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas kādā no izglītības iestādēm, maksa par nodarbībām katram bērnam par katru programmu tiek samazināta par 65% mēnesī;
 • ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni, viens vai divi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas kādā no izglītības iestādēm, maksa par nodarbībām katram bērnam par katru programmu tiek samazināta par 50% mēnesī.

Atlaides tiek piemērotas, ja audzēkņa nodarbību apmeklējums ir ne mazāks par 75%, neskaitot attaisnojošu iemeslu dēļ kavētās nodarbības.
Atlaides par profesionālās ievirzes izglītības programmas maksu attiecas uz Siguldas novadā deklarētiem audzēkņiem, kuri paši un vismaz viens no viņu vecākiem deklarēti Siguldas novadā.

Lai saņemtu atlaidi par profesionālās ievirzes izglītības programmas maksu Siguldas Sporta skolā vai Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, vecākiem izglītības iestādes direktoram jāuzrāda Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošs dokuments.

Atlaides par profesionālās ievirzes izglītības programmas maksu stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu un Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu izglītības iestādes direktoram. Pieteikums atlaižu saņemšanai ir jāiesniedz katru mācību gadu.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Papildus informācija par Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu reģistrāciju ir pieejama Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā vai pa tālruni 67381454; 67800965.