Skrīveru novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Uz 01.01.2014. 35 ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus? 

Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem Skrīveru novadā 2014.gadā

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti, izvērtējot ģimenes, tai skaitā daudzbērnu ģimenes, atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.

Trūcīgas personas ienākumu līmenis ir vienots visā valstī, to nosaka Ministru kabineta noteikumi - ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

Savukārt, ienākumu līmeni, ar kādu persona tiek atzīta par maznodrošinātu, nosaka katra pašvaldība, ņemot vērā sava budžeta iespējas. Ja ģimenē ir nepilngadīgi bērni, Skrīveru novadā tā atzīstama par maznodrošinātu, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 193 euro.

Skrīveru novada pašvaldībā ir noteikts augstāks garantētā minimālā ienākuma līmenis (GMI līmenis) – nevis 49,80 euro, bet pieaugušai personai tas ir 57 euro mēnesī, bērnam 65 euro mēnesī, līdz ar to tas attiecas arī uz daudzbērnu ģimenēm.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi Skrīveru novadā:

Trūcīgas personas ir tiesīgas saņemt šādu palīdzību

 1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalsts) - pašvaldībā noteiktais GMI līmenis pilngadīgai personai ir 57 euro mēnesī, bērnam 65 euro mēnesī,
 2. pabalsts ģimenes vajadzību nodrošināšanai - tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm ar bērniem līdz 57 euro gadā vienam bērnam, individuāli izvērtējot sociālo situāciju ģimenē. Pabalsts tiek piešķirts bērniem nepieciešamo lietu (apavu, apģērba) iegādei,
 3. pabalsts pārtikas iegādei - tiek piešķirts talona veidā. Talona pārtikas iegādei vērtība ir 8 euro. Pabalsts pārtikas iegādei trūcīgām ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, tiek piešķirts talonu veidā līdz 36 euro mēnesī, individuāli izvērtējot sociālo situāciju ģimenē,
 4. pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai (dokumentu noformēšanai, atjaunošanai u.tml.) – pabalsta summa ir līdz 43 euro atbilstoši uzrādītajām dokumentu kārtošanas konkrētajām izmaksām,

Trūcīgas un maznodrošinātām ģimenes ir tiesīgas saņemt šādu palīdzību:

 1. dzīvokļa pabalsts - trūcīgām ģimenēm (personām) pabalsta apmērs ir līdz 36 euro ceturksnī, maznodrošinātām ģimenēm (personām) pabalsta apmērs ir līdz 29 euro ceturksnī,
 2. brīvpusdienas skolās – 1,42 euro dienā,
 3. pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs - pilnībā vai daļēji var segt bērnu ēdināšanas izdevumus, individuāli izvērtējot sociālo situāciju ģimenē, piešķir uz trim mēnešiem,
 4. pabalsts mācību līdzekļu iegādei – tiek piešķirts ģimenēm, kurās ir skolas vecuma bērni, uzsākot jauno mācību gadu, vienam skolēnam līdz 72 euro, individuāli izvērtējot sociālo situāciju ģimenē,
 5. pabalsts sociālā atbalsta dzīvokļiem – tiek piešķirts parādu par dzīvojamās telpas īri, apsaimniekošanas maksu un par komunālajiem maksājumiem segšanai, vienojoties par līdzdarbību,  maksimālā summa ir 214 euro gadā
 6. pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai - līdz 21,5 euro vienai personai ceturksnī. Pierādītie izdevumi briļļu iegādei bērniem tiek segti pilnā apmērā, bet ne vairāk kā 29 euro gadā.
 7. pabalsts transporta izdevumu segšanai,

Neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus - pabalsts ārkārtas situācijā. 

Cita veida atbalsts:

Ģimenēm ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenēm par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana:

 1. bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību,
 2. 3.-6.klašu skolēniem.
Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu? 

Atlaide mācību maksai Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā:

1.ja ģimenē ir trīs bērni, atlaide ir 50 %,

2.ja ģimenē ir četri un vairāk bērni, atlaide ir 100%.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu? 

Trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai - līdz 21,5 euro vienai personai ceturksnī. Pierādītie izdevumi briļļu iegādei bērniem tiek segti pilnā apmērā, bet ne vairāk kā 29 euro gadā. (sīkāk skat.atbildi uz 2.jautājumu).

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Ģimenēm ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenēm par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana:

 1. bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību,
 2. 3.-6.klašu skolēniem.

Skrīveru sociālais dienests sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Aizkraukles komiteju veic pārtikas paku izdali „Pārtikas programmas vistrūcīgākajām personām” ietvaros.

Novadā aktīvi darbojas katoļu, luterāņu un baptistu draudzes, sniedzot atbalstu savu draudžu locekļiem.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ilze Rudzīte – Skrīveru sociālā dienesta vadītāja

Tālr. 65163704, 29227966

[email protected]