Stopiņu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Stopiņu novadā reģistrētas uz 2014. gadu 99 daudzbērnu  ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? 

Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā”, 27.11.2013., nr.15/13, daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir pabalstus svētkos, tai skaitā, uzsākot mācību gadu.

Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”, 27.11.2013., nr.13/13, daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek apmaksātas vasaras nometnes 100.00 eur apmērā katram bērnam.

Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”, 27.06.2012., nr.17/12, no līdzfinansējuma maksas 50% apmērā ir atbrīvoti daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni apmeklē UMMS. 

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

  • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”, 27.11.2013., nr.14/13, daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni) tiek piešķirta atlaide 50% apmērā no valsts nodevas par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu.
  • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”, 18.08.2010., nr.19/10, nodokļa maksātājam, kuram ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā.
  • Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir pieci un vairāk nepilngadīgi bērni par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir pieci vai vairāk nepilngadīgi bērni, arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni (ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz pieciem no minētajiem bērniem tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70% apmērā. Atlaidi piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem. Atvieglojumu piešķir arī tad, ja bērnu skaits palielinās taksācijas gada laikā (pēc 1.janvāra). 
  • Stopiņu peldbaseinā daudzbērnu ģimenēm ir iespēja iegādāties ģimenes biļeti - divi vecāki un divi bērni vai daudzbērnu ģimene – 10.00 euro.
  • Daudzbērnu ģimeņu bērniem pēc nepieciešamības tiek apmaksātas Portidžas apmācības.
  • Bērniem no daudzbērnu ģimenēm, Stopiņu novada organizētajos kultūras pasākumos, ieeja ir bezmaksas.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā darbojas ģimeņu biedrība ,,Māra” kuras  darbības mērķis ir ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzība un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā.