Tērvetes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Uz 2014.gadu Tērvetes novadā ir 39 daudzbērnu ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, t. skaitā daudzbērnu ģimenēm, Tērvetes pašvaldībā  notiek saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un pašvaldībā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem. Informāciju var iegūt Tērvetes novada mājas lapas www.tervetesnov.lv sadaļā Sociālais dienests/saistošie noteikumi.

Pieejamā palīdzība:

  • Daudzbērnu ģimenei (kurai ir nepieciešams atbalsts) - vienreizējs pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai;
  • Daudzbērnu ģimenei (kurai ir nepieciešams atbalsts) - dzīvokļa pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz iesniegumu un  ģimenes materiālā stāvokļa izvērtējumu  par pamatu ņemot MK noteikumu Nr.299. „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” kritērijus un saistošos noteikumus Nr. 6  „Par sociālo palīdzību”.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

  • Daudzbērnu ģimenei (kurai ir nepieciešams atbalsts) - pabalsts izglītībai  30.00 eiro gadā bērnam;

Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz iesniegumu un  ģimenes materiālā stāvokļa izvērtējumu  par pamatu ņemot MK noteikumu Nr.299. „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” kritērijus un saistošos noteikumus Nr. 6 „Par sociālo palīdzību”.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

  • Nav šāds atbalsta veids
  1. Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pieejamā palīdzība

  • Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, un kuru deklarētā un faktiskā  dzīves vieta ir  Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  • Pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā un faktiskā  dzīves vieta ir  Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags.

Palīdzība tiek piešķirta pamatojoties uz iesniegumu, nevērtējot  ģimenes materiālo stāvokli.

Informāciju var iegūt Tērvetes novada mājas lapas www.tervetesnov.lv sadaļā Sociālais dienests/saistošie noteikumi.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

  • par šādām aktivitātēm informācijas nav

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju.

Kontakti:  Tērvetes novada domes sociālais dienests

e-pasts:  [email protected]

tālruņa numurs  63726029; 36726100