Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

„Valstij un pašvaldībai ir pienākums vecākiem, kuri audzina trīs un vairāk bērnus nodrošināt speciālus atbalsta pasākumus. Šādu pienākumu uzliek Bērnu tiesību aizsardzības likums (26.panta pirmā daļa).

Šobrīd pieejamie valsts nodrošinātie finansētie atbalsta pasākumi ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus:

1) papildatvaļinājums (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));

2) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa  atvieglojums (persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 80 procentu apmērā (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta piektā daļa))" ;

3) tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas (bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ (likuma „Par valsts pensijām" 11.panta ceturtā daļa.));

4) tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 eiro (300 latiem), par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem. (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli " 5.panta 12 daļa)). 

5) Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 6.1.apakšnodaļas „6.1. Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā" 179.3.apakšpunkts nosaka, ka tiesības saņemt apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu atmaksu pilnā apmērā, bet nepārsniedzot šo noteikumu 187.punktā noteikto apmācību kupona pilno vērtību, ir personai, kurai ir divi vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem. Tas nozīmē, ka attiecībā uz daudzbērnu ģimeņu vecāku tālākizglītību valsts pilnībā sedz apmācību izmaksas, kas tādā veidā neietekmē ģimenes budžetu, un ļauj personai saņemt apmācību, kas nodrošina iespēju ātrāk atgriezties darba tirgū.

AVOTS: Labklājības ministrija