Vecpiebalgas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Vecpiebalgas novadā uz 07.2014. dzīvo 47 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Vecpiebalgas novadā daudzbērnu ģimenēm pieejams šāds pašvaldības finansiālais atbalsts:

 • GMI pabalsts saskaņā ar pastāvošo likumdošanu
 • Apkures pabalsts eur. 85.37 gadā uz mājsaimniecību, ja ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
 • Brīvpusdienas vai brīva ēdināšana mācību iestādēs trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kā arī 50% apmērā dotēta ēdināšana pilnīgi visiem skolniekiem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
 • Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei skolniekam eur. 14.23 apmērā mācību gada laikā ja ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
 • Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saskaņā ar sastādīto sociālās rehabilitācijas plānu.
 • Nekustamā nodokļa atvieglojumi par ēkām 90% apmērā, ja ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss.
 • Nekustamā nodokļa atvieglojumi par ēkām 50% apmērā, ja ģimenei noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss.
 • Pabalsts veselības aprūpei līdz eur 142.30 gadā uz personu, ja ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā līdz eur. 213.43, atkarībā no gadījuma.
 • Ja no vienas ģimenes Dzērbenes mūzikas skolā iet 2 un vairāk bērni, tad vecāku līdzdalības maksa mēnesī ir eur. 11.38, neatkarīgi no bērnu skaita.
 • Pašvaldība pilnībā finansē bērnu nogādāšanu uz mācību iestādēm un atpakaļ. 

Vecpiebalgas novadā jebkura finansiāla palīdzība tiek sniegta pamatojoties uz ģimenes materiālās situācijas izvērtēšanas pamata.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Atbalsts daudzbērnu ģimeņu bērnu izglītošanai ir noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos un jau uzskaitīts iepriekšējā punktā.

Vecpiebalgas novadā jebkura palīdzība ģimenēm, tai skaitā daudzbērnu, tiek sniegta pamatojoties uz ģimenes sociālās situācijas un vajadzību izvērtēšanas pamata.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Vecpiebalgas novadā veselības aprūpi iedzīvotājiem veic 3 ģimenes ārsti ar pašvaldības palīdzību uzturētās prakses vietās vai feldšerpunktos, kuri ir katrā pagastā. Daudzbērnu ģimenes saņem medicīnisko aprūpi vispārējā kārtībā. Taurenes pagastā ir izvietota NMPD brigāde.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Cita veida palīdzība daudzbērnu ģimenēm ir pieejama, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām:  „Sarkano krustu” un kustību „Paēdušai Latvijai”, pagastā tiek izdalītas pārtikas pakas, kā prioritāti nosakot tieši daudzbērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem.  Sadarbībā ar „Daugavas vanagu” un „Spārni” organizācijām, daudzbērnu ģimenēm tiek piesaistīti ziedojumi mācību līdzekļu, sporta inventāra, nepieciešamāko mājsaimniecības lietu iegādei. Sociālā dienesta vadītāja ir šo nevalstisko organizāciju koordinatore Novadā un arī pagastos. 

Tāpat ir nepieciešamības gadījumā pieejams arī pašvaldības apmaksāts psihologs.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Vecpiebalgas novadā daudzbērnu ģimenes nav apvienojušās nekādās organizācijās vai interešu grupās, jo nejūt pēc tā vajadzību.  

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts. 

Vecpiebalgas novada pašvaldības institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes ir Sociālais dienests un tā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sintija Dubova, tel. 22003709, epasts – sintija,[email protected] .