Zilupes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Daudzbērnu ģimeņu skaits 23 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Ja ģimenes ienākumi vidēji mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz EUR 128,06, ģimenei tiek piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, tikai tad ģimenei ir tiesības saņemt pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos sociālos pabalstus:

  • pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošā skolā un pirmsskolas izglītības iestādē;
  • pabalstu medicīnas pakalpojumu, medikamentu (ne vairāk par EUR 42,67 uz vienu ģimenes locekli gadā) un bērnu briļļu ( EUR 21,34 gadā) apmaksai;
  • pabalstu skolas piederumu iegādei vienu reizi gadā EUR 14,23 uz vienu skolēnu;
  • vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 142,29 par katru jaundzimušo bērnu. Ja starp bērna vecākiem ir noslēgta laulība un tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā, un šajā ģimenē ir piedzimis abu vecāku otrs bērns, tad pabalsta apmērs par otru jaundzimušo ir EUR 284,57, bet par trešo un nākamajiem bērniem – EUR 426,86 par katru.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Cita veida palīdzība uz doto brīdi netiek sniegta.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona: dienesta vadītāja Olga Klovane 65707318