Par 3 + Ģimenes karti

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

! Karte ir individualizēta un to var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda tā ir izsniegta.
 
Katrai karte ir noteikts derīguma termiņš, to atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, izsniedz uz trim gadiem, ja personai ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 15 gadiem. Savukārt, ja personai ir viens vai divi nepilngadīgi bērni, bet pārējie ir pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā vai ārvalstīs, karti izsniegs uz vienu gadu, pārbaudot, vai pilngadīgā persona turpina mācības.

Kurš var saņemt karti? 

Karte pienākas, ja persona pati vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā (izņemot, ja bērni mācās ārzemēs).

Gadījumos, ja bērns mācās ārzemēs, iesniegumam ir jāpievieno izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot "TULKOJUMS PAREIZS", tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt! Ja bērns iegūst izglītību Latvijā, izziņa nav jāpievieno, izņemot gadījumus, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā ziņu par konkrēto studentu/-i nav, tad tiek nosūtīts pieprasījums pēc izziņas no mācību iestādes.

Kā pieteikties kartei?

! Piesakot karti, visos gadījumos tiek pārbaudīta pieteicēja atbilstība daudzbērnu ģimenes locekļa statusam, tāpēc katrā pieteikumā (arī piesakot karti tikai bērnam) ir jābūt norādītiem visu bērnu, līdz 23 gadu (ieskaitot) vecumam, datiem.

  Kartes atteikšana

  Karti var atteikt, gadījumos, ja persona/-i: 

  • sniegusi nepatiesus datus;
  • un tās bērnu dzīvesvieta nav deklarēta vai reģistrēta Latvijā; 
  • atņemtas bērnu aprūpes tiesības; 
  • bērnu skaits, vecums neatbilst noteiktajiem kritērijiem; 
  • reģistrēta kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantijas fonda (turpmāk - UGF) parādnieku reģistrā:
   • minētais neattiecas uz parādnieku, kas ir persona ar invaliditāti;
   • kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;
   • kas ir noslēgusi vienošanos ar UGF par kārtību, kādā tā veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un noslēgto vienošanos pilda. Personai ir jāvienojas ar UGF par tās izņemšanu no parādnieku reģistra.
  • Nav iesniegta izziņa par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina mācīties ārzemēs vai bērns līdz 18 gadu vecumam dzīvo ārzemēs un turpina mācīties.

 

Kontakti: [email protected]