Par apliecību "Goda ģimene"

Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

! Apliecība ir individualizēta un to var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda tā ir izsniegta.

Biežāk uzdotie jautājumi par apliecību "Goda ģimene".
 
Katrai apliecībai ir noteikts derīguma termiņš, to atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, izsniedz:

 • uz vienu gadu, ja personai ir viens vai divi nepilngadīgi bērni, bet pārējie ir sasnieguši 15 gadu vecumu vai ir pilngadīgas personas, kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijas Republikā vai ārvalstī un nav sasniegušas 24 gadu vecumu;
 • uz trīs gadiem, ja:
 • personai ir vismaz trīs bērni vecumā līdz 15 gadiem;
 • personai ir trīs bērni vecumā līdz 15 gadiem un pārējie ir pilngadīgas personas, kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijas Republikā vai ārvalstī un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, tad pilngadīgām personām apliecību piešķir uz gadu, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegts 24 gadu vecums;
 • uz invaliditātes termiņu, ja persona aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.

Kurš var saņemt apliecību? 

Apliecība pienākas, ja:

 1. tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
 2. tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
 3. tās, laulātā vai bērnu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, izņemot gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņa pagaidu dzīvesvieta ir ārvalstī;
 4. tā nav reģistrēta kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā. Minētais neattiecas uz parādnieku, kas ir:
  • persona ar invaliditāti;
  • persona, kura pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;
  • persona, kura ir noslēgusi vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā tā veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un noslēgto vienošanos pilda.

Gadījumos, ja bērns mācās ārzemēs, iesniegumam ir jāpievieno izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot "TULKOJUMS PAREIZS", tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt! Ja bērns iegūst izglītību Latvijā, izziņa nav jāpievieno, izņemot gadījumus, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā ziņu par konkrēto studentu/-i nav, tad tiek nosūtīts pieprasījums pēc izziņas no mācību iestādes.

Kā pieteikties apliecībai?

! Piesakot apliecību, visos gadījumos tiek pārbaudīta pieteicēja atbilstība visām prasībām, tāpēc katrā iesniegumā (arī piesakot apliecību tikai bērnam) ir jābūt norādītiem visu bērnu, līdz 23 gadu (ieskaitot) vecumam, datiem.

! Piesakot apliecību, Rīgas un pierīgas iedzīvotājus aicinām izvēlēties apliecības saņemšanu birojā Raiņa bulvārī 15!

! No 15.12.2022. Apliecības, ja pieteikta saņemšana pa pastu, tiks izsūtītas parastā sūtījuma veidā.

20210716152449-93341.jpg

 

Kontakti: [email protected]